Barn som är utsatta för sexuella övergrepp av sina pappor

FRÅGA: Hej vad gör ni för att skydda barn som är utsatta för sexuella övergrepp av sina pappor?

SVAR: Barnets säkerhet, välmående och utveckling i ett rättvisstsamhälle är ett av de viktiga områden som vi inom F! ämnar jobba med. Vi anser att sexuella övergrepp mot barn måste upphöra precis på samma sätt som vi ser på det övervåld som finns mot kvinnor. Sexuella övergrepp mot barn tillhör ett av de svåraste problem i vårt samhälle eftersom barn har mycket svårt att utrycka vad som egentligen har hänt eller pågår i sitt eget hem. Än svårare är när barnet inte blir betrodd av sina närmaste eller myndigheter som han/hon är tvungen att ha kontakt med när det inträffade blivit känt.

Vi kommer att ha särskilda arbetsgrupper som jobbar med de olika politiska områden som vi pratar om t.ex. Mäns våld är ett stort område för sig och som finns enormt mycket att göra. När det gäller din fråga så listar jag här några av de krav vi har inom våld mot barn.

Feministiskt Initiativ skall verka för:

- att barns rättssäkerhet stärks när barn bevittnar mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. Barnen ska i dessa fall få brottsofferstatus och om mannen/den våldsamma partnern är vårdnadshavare för barnet, ska statusen som vårdnadshavare omprövas.

- att det inrättas minst en BUP-mottagning[1] med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen i varje län med särskild kompetens på detta område.

- att barn som utsätts för sexuella övergrepp, bevittnar eller utsätts för våld inte tvingas i besöka flera olika myndigheter och mottagningar för att få hjälp och rättvisa. I varje län bör en särskild enhet inrättas, ett s k Barnens hus, där barn kan träffa socialarbetare, polis, sjukvårdspersonal, på ett och samma ställe.

- ökade resurser till den offentliga psykvården för att hjälp i tillräcklig omfattning ska kunna ges till vuxna som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn.


[1] BUP - Barn- och ungdomspsykiatri

Inga kommentarer: